Welkom bij Het Opvanghuis Brussel!

Een toevluchtsoord voor jonge LGBTQI+ in nood

Het Opvanghuis Brussel is een structuur voor noodopvang en begeleiding voor LGBTQI+ personen tussen 18 en 25 jaar die uitgesloten zijn vanwege hun seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit. We grijpen ook preventief in bij situaties waar jonge LGBTQI+ personen geconfronteerd worden met discriminatie of andere vormen van geweld en vrezen voor een breuk met hun thuisomgeving.

Het Opvanghuis Brussel is gestart in 2018 met een team van uitsluitend vrijwilligers en een appartement ter beschikking gesteld door de Stad Brussel. Vandaag beschikt Het Opvanghuis Brussel over ongeveer dertig plaatsen voor noodopvang en post-opvang.

Hoewel we ons voornamelijk richten op jonge LGBTQI+ personen van 18 tot 25 jaar uit heel België, zijn we flexibel en beoordelen we hulpverzoeken altijd op individuele basis. Om juridische redenen kunnen we helaas geen minderjarigen huisvesten, maar we kunnen hen wel begeleiding en doorverwijzing naar competente jeugdhulpdiensten bieden.

Missie: Huisvesting,
begeleiding, bewustmaking

De noodopvang binnen Het Opvanghuis strekt zich uit over een maximale periode van drie maanden waarin we multidimensionele begeleiding bieden, waaronder administratieve, juridische en sociale ondersteuning; toegang tot fysieke en mentale gezondheidszorg; het organiseren van sociaal-culturele activiteiten; hulp bij het zoeken naar een woning of werk, een opleiding of het voortzetten van studies.

Over het algemeen streven we ernaar dat Het Opvanghuis Brussel een toevluchtsoord is waar jongeren zich gesteund, gehoord en begeleid voelen. We proberen enerzijds hun gevoel van isolatie te verdrijven, anderzijds hen te begeleiden naar zelfstandigheid door ervoor te zorgen dat aan al hun behoeften wordt voldaan.

We zijn ook toegewijd aan het bewustmaken van het grote publiek over het doel van onze missie en brengen onze boodschap op verschillende politieke en institutionele niveaus: gemeenten, regio’s, gemeenschappen, de federale staat en de Europese Unie. Daarnaast nemen onze vrijwilligers regelmatig deel aan openbare evenementen om deelnemers bewust te maken van de missie van de vereniging en zo te vechten tegen LGBTQI-fobieën.

Team en partners

Het Opvanghuis Brussel steunt op een team van zes betaalde medewerkers (directie, sociale coördinatie, psychologische ondersteuning, gespecialiseerde educatie, logistiek en onderhoud) en ongeveer twintig vrijwilligers van alle leeftijden en achtergronden, die bijdragen aan het leven van het Opvanghuis door diverse sociaal-culturele activiteiten met jongeren te organiseren, de winkel van het Opvanghuis te beheren en deel te nemen aan openbare evenementen voor bewustmaking. We werken ook samen met meer dan honderd partnerorganisaties en -instellingen in Brussel.

Asielzoekers

Sinds de oprichting heeft Het Opvanghuis Brussel een aantal plaatsen gereserveerd voor asielzoekende LGBTQI+ personen die een asielaanvraag in België hebben ingediend en ernstige problemen ondervinden met samenwonen in de officiële opvangcentra van België. Gezien het zeer hoge aantal aanvragen dat we ontvangen en om financiële, institutionele en praktische redenen, heeft de vereniging Midnimo, oprichter van Het Opvanghuis Brussel, besloten een specifiek centrum te openen dat gewijd is aan de opvang en begeleiding van asielzoekende LGBTQI+ personen.

rainbow-banner2-621_437px

Project RegenboW

Sinds 2021 zijn we partners in het Europese RainboWelcome-project, in samenwerking met Pour la Solidarité (BE), La Fondation Le Refuge (FR), Acathi (SP) en La Croce Rossa Italiana (IT). De belangrijkste doelstellingen van het project zijn het identificeren van de wettelijke procedures en concrete processen voor het verwelkomen van LGBTQI+ vluchtelingen, de betrokken structuren uitrusten met de nodige instrumenten om deze mensen te verwelkomen en te begeleiden, het publiek bewust maken van de situatie van LGBTQI+ vluchtelingen en hun rechten en behoeften verdedigen bij de EU.

Projet RainboW

Depuis 2021, nous sommes partenaires du projet européen RainboWelcome, en collaboration avec Pour la Solidarité (BE), La Fondation Le Refuge (FR), Acathi (SP) et La Croce Rossa Italiana (IT). Ce projet vise notamment à identifier les procédures légales et processus concrets d’accueil des réfugiés LGBTQI+ , à équiper les structures impliquées avec les outils nécessaires à l’accueil et l’orientation de ces personnes, à sensibiliser la population à la situation des réfugié-e-s LGBTQI+ et à défendre leurs droits et besoins auprès de l’UE.

Onze historie

In 2011 besloot de vzw ACP (actief in de verdediging van de mensenrechten in Afrika en binnen de EU), met de steun van de toenmalige minister van Gelijke Kansen Bruno De Lille en met de hulp van het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen (EIF), een reeks werkvergaderingen te organiseren en een diepgaand onderzoek uit te voeren naar de sociale inclusie van jonge holebi-immigranten of mensen van allochtone origine in het Brussels Gewest.

Dit onderzoek toont aan dat het meer dan nodig is om actie te ondernemen voor de sociale inclusie van jonge holebi’s in Brussel, of ze nu allochtoon of allochtoon zijn of niet. Dit is in het bijzonder het geval voor veel jongeren die te maken krijgen met afwijzing en uitsluiting uit het gezin omwille van hun seksuele geaardheid of genderexpressie. Het probleem is reëel, maar afgezien van enkele privé-initiatieven op basis van een informeel solidariteitsnetwerk is er geen doeltreffende oplossing.

ACP kwam toen met het idee – dat breed gedragen werd – om een structuur op te zetten om deze jonge slachtoffers van LGBT-fobie een waardig thuis te bieden. Geen enkele overheidsinstantie of vereniging nam dit idee over.

Onder impuls van Ali Deberkale, voorzitter van Midnimo (een non-profitorganisatie die opkomt voor de rechten van holebi’s in Afrika en de EU), kwam het project voor de oprichting van een holebi-opvangcentrum in Brussel in 2017 eindelijk van de grond. Midnimo nam contact op met de Franse organisatie Le Refuge, die het initiatief verwelkomde en steunde. In november 2017 kende de Stad Brussel haar eerste financiering toe aan het project en dit was het begin van een prachtig avontuur. Op 18 mei 2018, aan de vooravond van de Belgian Pride 2018, werd het project aangekondigd tijdens een persconferentie op het stadhuis van Brussel.

En de eerste anonieme flat die ons ter beschikking werd gesteld door de Stad Brussel opende haar deuren in november 2018.

Sinds de opening in 2018

1

Jeunes hébergés

2

Jeunes accompagnés

3

Demandes traitées

De mensen in Het Opvanghuis Brussel

Het team

De vrijwilligers

Ze hielpen ons

Ils nous soutiennent