Welkom bij Het Opvanghuis Brussel!

Een opvanghuis voor LGBTQI+ jongeren in nood

Het Opvanghuis Brussel is een noodopvang- en ondersteuningsstructuur voor LGBTQI+ personen tussen 18 en 25 jaar die uitgesloten worden omwille van hun seksuele geaardheid en/of genderidentiteit. Wij grijpen ook vroegtijdig in in situaties waarin jonge LGBTQI+ mensen geconfronteerd worden met discriminatie of andere vormen van geweld en vrezen voor een breuk met hun thuis.

Het Opvanghuis Brussel startte zijn activiteiten in 2018 met een team dat uitsluitend uit vrijwilligers bestond en een appartement dat door de Stad Brussel ter beschikking van de vereniging werd gesteld. Vandaag telt Het Opvanghuis Brussel een dertigtal noodopvangplaatsen en opvangplaatsen na de vlucht.

Hoewel we ons voornamelijk richten tot jonge LGBTQI+ mensen tussen 18 en 25 jaar uit heel België, zijn we flexibel en beoordelen we de hulpoproepen die we ontvangen altijd van geval tot geval. Om wettelijke redenen kunnen we helaas geen minderjarigen opvangen, maar we kunnen hen wel opvolging en doorverwijzing naar bevoegde jeugddiensten aanbieden.

Missie: Onderdak,
ondersteuning, bewustmaking

De noodopvang in Het Opvanghuis duurt maximaal drie maanden. In die periode bieden wij multidimensionale steun, waaronder administratieve, juridische en sociale bijstand; toegang tot lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg; organisatie van sociaal-culturele activiteiten; hulp bij het vinden van huisvesting; en hulp bij het vinden van een baan, opleiding of bijscholing.

In het algemeen willen we dat Het Opvanghuis Brussel een toevluchtsoord is waar jongeren zich gesteund, gehoord en begeleid voelen. Enerzijds trachten wij hun gevoel van isolement te doorbreken, en anderzijds begeleiden wij hen op de weg naar zelfstandigheid door ervoor te zorgen dat met al hun behoeften rekening wordt gehouden.

Wij willen ook het publiek bewust maken van onze missie en onze boodschap overbrengen aan verschillende politieke en institutionele niveaus: gemeenten, gewesten, gemeenschappen, de federale staat en de Europese Unie. Bovendien nemen onze vrijwilligers regelmatig deel aan openbare evenementen om meer bekendheid te geven aan de missie van de vereniging en zo LGBTQI-fobie te bestrijden.

Team en partners

Het Opvanghuis Brussel steunt op een team van zes bezoldigde medewerkers (beheer, sociale coördinatie, psychologische ondersteuning, gespecialiseerd onderwijs, logistiek en onderhoud) en een twintigtal vrijwilligers van alle leeftijden en achtergronden, die bijdragen tot het leven van Het Opvanghuis door verschillende sociaal-culturele activiteiten met de jongeren te organiseren, de Opvanghuis-winkel te beheren en deel te nemen aan sensibiliseringsacties voor het grote publiek. Wij werken ook samen met meer dan honderd associatieve en institutionele partners in Brussel.

Asielzoekers

Sinds zijn oprichting reserveert Het Opvanghuis een bepaald aantal plaatsen voor LGBTQI+ asielzoekers die in België asiel hebben aangevraagd en ernstige samenlevingsproblemen ondervinden in de officiële opvangcentra in België. Gezien het zeer grote aantal aanvragen dat wij ontvangen, maar ook om financiële, institutionele en praktische redenen, heeft de vereniging Midnimo, stichter van Het Opvanghuis Brussels, besloten een centrum te openen dat specifiek gewijd is aan de opvang en begeleiding van LGBTQI+ asielzoekers.

rainbow-banner2-621_437px

Project RainboW

Sinds 2021 zijn wij partners van het Europese project RainboWelcome, in samenwerking met Pour la Solidarité (BE), La Fondation Le Refuge (FR), Acathi (SP) en La Croce Rossa Italiana (IT). Dit project heeft tot doel de wettelijke procedures en concrete processen voor de opvang van LGBTQI+ vluchtelingen in kaart te brengen, de betrokken structuren uit te rusten met de nodige instrumenten voor de opvang en oriëntatie van deze mensen, het bewustzijn van de situatie van LGBTQI+ vluchtelingen te vergroten en bij de EU te pleiten voor hun rechten en behoeften.

Ons verhaal

Met de steun van de toenmalige minister van Gelijke Kansen, de heer Bruno De Lille, en met de hulp van het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen (EIF), besliste de vzw ACP (actief in de verdediging van de mensenrechten in Afrika en de EU) in 2011 om een reeks werkvergaderingen te organiseren en een diepgaand onderzoek in te stellen naar de sociale integratie van holebi-jongeren van allochtone of immigrantenafkomst in het Brussels Gewest.

Dit onderzoek toont aan dat het meer dan noodzakelijk is actie te ondernemen voor de sociale integratie van jonge holebi’s in Brussel, ongeacht of ze al dan niet immigrant zijn of van allochtone afkomst. Dit is met name het geval voor veel jongeren die vanwege hun seksuele geaardheid of genderexpressie te maken krijgen met afwijzing en uitsluiting uit het gezin. Het probleem is reëel, maar afgezien van enkele particuliere initiatieven op basis van een informeel netwerk van solidariteit, is er geen effectieve oplossing voor.

De ACP-vereniging kwam toen met het – breed gesteunde – idee om een structuur op te zetten om deze jonge slachtoffers van LGBT-fobie een waardig tehuis te bieden. Geen enkele overheidsinstantie of vereniging heeft het idee overgenomen.

Onder impuls van de heer Ali Deberkale, voorzitter van Midnimo (belast met de verdediging van de rechten van holebi’s in Afrika en binnen de EU), kreeg in 2017 het project voor de oprichting van een LGBT Opvanghuis in Brussel eindelijk vorm. Midnimo nam contact op met de Franse organisatie Le Refuge, die het initiatief verwelkomde en steunde. In november 2017 kent de Stad Brussel haar eerste financiering toe aan het project en dit is het begin van een mooi avontuur. Op 18 mei 2018, aan de vooravond van Belgian Pride 2018, werd het project aangekondigd tijdens een persconferentie in het Brusselse stadhuis.

En de eerste anonieme flat die ons door de Stad Brussel ter beschikking werd gesteld, opende zijn deuren in november 2018.

Sinds de opening in 2018

1

Jongeren in huisvesting

2

Begeleide jongeren

3

Verwerkte aanvragen

De mensen van Het Opvanghuis

Het team

De vrijwilligers

Ze hebben ons geholpen

Zij steunen ons