RainboW : Welkom LGBTQI+ Vluchtelingen

Heel veel mensen overal in de wereld worden vandaag nog steeds vervolgd omwille van hun sexuele voorkeur of genderidentiteit (OSIG). Vluchten en hun land verlaten blijkt dan vaak de enige mogelijkheid om te overleven. Op de vlucht voor vervolging, op zoek naar een land waar je terecht kan, een land waar je- eens aangekomen –bovenop de bestaande LGBTQI+ labels, (zeker diegenen wiens OSIG afwijkt van de heterosexuele cisgender norm ), nog eens extra stempels opgeplakt krijgt : vluchteling, vreemdeling, migrant…

Om deze mensen beter op te vangen hebben we de handen in elkaar geslagen met Pour La Solidarité-PLS en 3 Europese partners en het project RainboW opgezet.

Waarom?

  • LGBTQI+ fobie en zeker onverdraagzaamheid tegenover mensen waarvan het OSIG niet overeenkomt met de gangbare norm, bestaat nog altijd en veroorzaakt vaak fysiek en psychologisch geweld. LGBTQI+’ers ondervinden nog altijd discriminatie en komen daardoor vaak in isolement terecht.

 Dit soort geweld leidt in heel veel landen al te vaak nog tot moord,  LGBTQI+’era komen er in gevangenissen terecht en worden sociaal uitgesloten.  Deze mensen moeten hun land kunnen verlaten en asiel kunnen aanvragen in een land waar ze veilig zijn en hun rechten beschermd worden.  Hun specifieke achtergrond zorgt daarbij echter vaak voor extra vooroordelen en discriminatie.  RainboW wil deze mensen helpen met de intersectionaliteit waarmee ze geconfronteerd worden en die ontstaat uit 2 belangrijke factoren, hun LGBTQI+-zijn en hun status van ‘vluchteling’ en ‘asielzoeker’.

  • De Europese Unie en de daartoe voorziene instellingen richten zich vooral op het aspect ‘vluchteling’ maar zijn niet opgeleid om met de specifieke problematiek van de intersectionaliteit om te gaan.

De opvangcentra voor azielzoekers hebben vaak niet de nodige kennis, ervaring of capaciteit om LGBTQI+ vluchtelingen op te vangen en tegelijk zijn de LGBTQI+ opvanghuizen niet gespecialiseerd in de begeleiding van azielzoekers waardoor ze vaak geen ondersteuning kunnen bieden in deze specifieke situatie.

Wie?

Dit transnationale project bestaat uit verschillende actoren op het terrein en experten:

Hoe?

In het kader van dit project hebben wij ons volgende missies vooropgesteld:

  • wettelijke procedures en een concrete onthaalprocedure uitwerken voor LGBTQI+ vluchtelingen;
  • de sterke en zwakke punten in kaart brengen van het aanbod voor deze groep met hun specifieke behoeftes;
  • de betrokken instanties de nodige tools aanreiken voor het onthaal en oriëntatie van deze mensen;
  • de bevolking sensibiliseren rond de situatie van LGBTQI+ vluchtelingen;
  • hun rechten en behoeftes verdedigen bij de EU.

RainboW is een project dat ontstaan is uit de harde realiteit van vandaag : het is uiterst belangrijk dat we ons bewust zijn van het intersectionele denken waardoor bepaalde groepen in een bijzonder kwetsbare positie terecht komen..RainboW heeft de ambitie om samen te bouwen aan een maatschappij die gastvrijer en meer inclusief is.

Project RainboW Website


Dit project wordt gecofinanierd met het europees programma Rights Equality and Citizenship (REC).